Bønnen for juni måned 2021

Nådige Herre,
du som viste dig for os i din søn Jesus,
Den ubetingede kærligheds og trofaste brudgoms åsyn.
I dag præsenterer vi for dig,
de mange unge menneskers liv,
som fra dig har modtaget kaldet til ægteskab.
Må din hellige ånd guide dem og forme deres hjerter
så de sammen vil vokse på kærlighedens tålmodige rejse.
Må de også til stadighed dagligt udøve gavmildhed,
optjene troskab, og glædelig frugtbarhed.
Oplys vore fællesskaber så de vil følge dem
med sund dømmekraft i opbygningen af deres fælles opgave,
idet de støtter dem i deres søgen og deres tro.


Bønnen for maj måned 2021

Herre Jesus, Faderens Søn,
Du, som forsvarede de fattige:
Underlagt vores tids økonomiske uretfærdigheder,
forestiller vi for dig, Dine brødre,
som lider under de negative konsekvenser
af en finansiel økonomi,
der fremmer spekulation uden arbejde
og kvæler den rigtige økonomi,
der har arbejdende mennesker som centrum.
Vi er rystede over denne uretfærdighed, som fører til,
at de mest skrøbelige går under!
Må din ånd blødgøre hjerterne hos de ansvarlige
for denne situation at de vil bruge magt til
at beskytte og tage vare på dem,
som er dårligt stillede.
Og giv os et stort hjerte så vi kan dele
frugten af vores arbejde,
og dermed lindre lidelse.
Amen.


Bønnen for   april  måned 2021

Herre Jesus Kristus, som er tæt på lidelsen,
vi beder dig om, at alle mennesker behandles med værdighed og
at man respekterer deres ret til deres udvikling
som Guds Faders værdige sønner og døtre.

Opfyld os med din Ånds styrke og mod til
at forsvare jorden, ordentlige boliger og alles arbejde.

Vær særlig opmærksom med dem,
der risikerer deres liv for dette;
rusk vores sovende samvittighed,
og giv os din nåde til at føle den andens smerte
som vores egen,
og forvandle virkeligheden til et løfte om liv.

Amen.

 


Bønnen for marts 2021

Hellige Guds Mor og vores mor,
dine barmhjertige øjne hviler på os.
Du er den første til at vise vejen,
og du ledsager os i kærlighedens vidnesbyrd.
Du er Barmhjertighedens Mor,
der forener os alle under din beskyttende kappe.
Vi betror os til din moderlige hjælp
ved at følge dit råd,
at se på Jesus,
det strålende ansigt af Guds nåde.
Hil dig, Maria..

(efter Apostolsk Brev: Misericordia et Misera, n.22)


Februar 2021

Nådige Fader,
du, der elsker alle dine sønner og døtre, giv,
at din Ånds gaver må bære frugt i mig,
så at jeg kan lære at elske, som du elsker.
Giv mig nåden til at se på hver enkelt kvinde
med hjertets øjne, med et blik,
der er i stand til at give fuld værdi
og som er fyldt med taknemmelighed.
Jeg beder til dig for alle kvinder,
som er ofre for vold,
må deres lidelser blive hørt og set,
og må de arbejde hver eneste dag i deres liv
tage det med værdighed vel vidende at,
det som den hellige Fader siger,
" det, der er til kvinders fordel,
er en sejr til gavn for hele menneskeheden."

Fader vor ...

Januar 2021

Gud vor Fader, du elsker alle dine børn,
og du holder ikke op med at tage dig af dem
eller se efter, hvad der er godt for dem.
Hjælp mig med at være et billede og eksempel
på denne din kærlighed.
Må jeg i hver enkelt person finde en bror eller søster
og virkelig elske dem,
byde dem velkommen på trods af de forskelle,
vi måtte have, respektere deres værdighed,
uanset deres oprindelse eller tro.
Jeg beder om, at i alle dine børns hjerter,
bliver det menneskelige broderskabs spire dyrket,
for at vi sammen kan bygge dit Rige på denne jord.

Fader vor...

December 2020

Herre Jesus, mens vi venter på din fødsel,
beder vi dig om nåden til at passe på andre i vores liv
og om plads og tid til bøn.
Lad bøn være livsbetingelsen for, hvor alt begynder
og hvor alt ender.
I bøn modtager vi din inspiration, der leder os til
at elske og tjene vores brødre og søstre.
I bøn bringer vi alt, hvad der er sket, til dig,
for at takke dig og for at lære af det.
Vi beder dig om troskabens nåde
og glæden, ved at møde dig, i vores hjerter.

Fader vor...

Oktober 2020

Fra St. Johannes Paul II's apostolske formaning, Christifideles Laici:

O, salige Jomfru Maria,
Kristi mor og kirkens mor,
med glæde og undren forsøger vi
at gøre dit Magnificat til vort,
idet vi forener os med dig i din taknemmelige og kærlige lovprisning.

Sammen med dig takker vi Gud,
»hvis barmhjertighed varer fra,slægt til slægt«,
for det ophøjede kald og de mange former for sendelse,
der er betroet til lægfolket Gud har kaldet enhver af dem
ved navn til at virkeliggøre sit kærligheds og helligheds fællesskab
og til at være et i Guds børns store familie.
Gud har udsendt dem til at udstråle Kristi lys og bringe Åndens ild til alle dele af samfundet gennem deres liv, der er inspireret af evangeliet.
O, Magnificat' s Jomfru, fyld deres hjerter med taknemmelighed
og begejstring for dette kald og denne sendelse.
Med ydmyghed og gavmildhed var du »Herrens tjenerinde«;
giv os din ubetingede villighed til tjeneste for Gud og for verdens frelse.

Åbn vore hjerter for den store forventning om Guds rige og for forkyndelsen af evangeliet til hele skabningen.
Dit moderhjerte ser altid på de mange farer og onder, der truer med at besejre vor tids mænd og kvinder.
Samtidigt ser dit hjerte også de mange gode initiativer, den store længsel efter værdier,
og den udvikling, der er sket med at frembringe frelsens rige frugter.

O, Jomfru fuld af mod lad din åndelige styrke og tillid til Gud inspirere os,
så vi kan overvinde alle de hindringer,
vi møder under udførelsen af vor sendelse.
Lær os at behandle verdens anliggender med en virkelig kristen ansvarsbevidsthed og et lykkeligt håb om Guds rige og om nye himles og en ny jords komme.
Du, som var sammen med apostlene i bøn i nadversalen og forventede Pinseåndens komme;
bed om, at den på ny bliver udgydt over alle troende, både mænd og kvinder,
så at de stærkere lever op til deres kald og sendelse, som grene,
der er indpodet i det sande vintræ kaldede til at bære megen frugt for verdens liv.

O, Jomfrumoder led og støt os, så vi altid lever som kirkens og din Søns sande sønner og døtre, så vi kan bidrage til at opbygge sandheden og kærlighedens civilisation på jorden efter Guds vilje, til Guds ære. Amen.

September 2020

Gode Fader,
du har skabt denne smukke verden
og betroet den til dine børn.
Hjælp os at have et generøst og åbent hjerte,
som er opmærksom på andres behov
og villig til at fortælle, hvad vi har.
Send din Ånd på de ledere,
der træffer beslutninger om produktion
og forbrug af varer,
så planeternes ressourcer,
som du betror til vores varetægt,
kan deles på en retfærdig og respektfuld måde,
med hensyntagen til alles værdighed.
Fader vor...


August 2020

Herre Jesus,
Du kaldte fiskerne til at være dine disciple,
og du ser med kærlighed på alle dem,
der bor og arbejder til søs.
Rør vores hjerter, så vi kan være lydhøre
overfor vores brødre og søstre og deres familiers behov.
Hjælp os til at være mere opmærksomme på
de udfordringer og farer, de står over for,
og send din Ånd til alle,
der kan byde dem bedre betingelser for
sikkert arbejde og rimelig løn.
Støt og beskyt dem i deres vanskeligheder,
og våg over deres familier,
må de i os finde støtte og hjælp.
Fader vor ...


Bønnen for juli 2020

Gud, vores himmelske Fader,
vi takker dig for den forbilledlige familie,
i hvilken din Søn Jesus blev født og voksede op.
Du ville have Ham til at leve iblandt os,
og du ville have os til at lære,
hvad kærlighed og tjeneste er ved
at betragte Maria og Josefs handlinger og ord.
I disse svære tider, vi lever i,
og i en verden,
der har ændret sig så meget,
beder vi dig velsigne alle familier,
især dem,
der lider mest på grund af pandemiens virkninger.
Lad alle på deres vej finder åbne hjerter,
der er parate til at ledsage dem,
til at hjælpe og pleje dem med kærlighed og vejledning.
Fader vor ...


Den daglige overgivelse

Gud, vor Fader, jeg ofrer dig hele min dag. Jeg ofrer dig mine bønner, tanker, ord, handlinger, glæder og lidelser i forening med Jesus Kristus, din Søn, som stadig ofrer sig til dig i eukaristien til verdens frelse. Måtte Helligånden, som har ledet Jesus, lede og styrke mig i dag, så jeg kan vidne om din kærlighed.
Med Maria, Herrens og Kirkens Moder, beder jeg særligt for de intentioner, som Paven anbefaler til alle troendes forbøn i denne måned ……

 

I dagens løb: Herre, alt for dig, og som du vil.

Om aftenen: Har jeg prøvet på at gøre denne dag til en gave til Gud?

Modtag i denne ånd den hellige kommunion, især 1. fredag i måneden. Eller om søndagen. Bed helst hver dag mindst et led af rosenkransen.


Den nye opofrings bøn

Gode Fader, i begyndelsen af den nye dag er jeg her.
Jeg ved, du altid er med mig.
Jeg beder dig, lægge mit hjerte i din Søn Jesus hjerte,
som i Eukaristien giver sig selv til mig hver dag.
Må din Hellige Ånd gøre mig til sin ven og sin apostel
disponibel til sin mission
for at kunne efterleve Evangeliet i alt hvad jeg gør og siger.
Dagligt vil jeg lægge i dine hænder:
alle mine glæder og håb,
handlinger og sorger,
alt hvad jeg er og ejer,
i fællesskab med brødre og søstre
samlet omkring det Globale Bønsnetværk.

Med Maria, Kirkens Moder,
beder jeg for Kirkens Mission
og for Pavens intentioner i denne måned :