Oktober 2020

Fra St. Johannes Paul II's apostolske formaning, Christifideles Laici:

O, salige Jomfru Maria,
Kristi mor og kirkens mor,
med glæde og undren forsøger vi
at gøre dit Magnificat til vort,
idet vi forener os med dig i din taknemmelige og kærlige lovprisning.

Sammen med dig takker vi Gud,
»hvis barmhjertighed varer fra,slægt til slægt«,
for det ophøjede kald og de mange former for sendelse,
der er betroet til lægfolket Gud har kaldet enhver af dem
ved navn til at virkeliggøre sit kærligheds og helligheds fællesskab
og til at være et i Guds børns store familie.
Gud har udsendt dem til at udstråle Kristi lys og bringe Åndens ild til alle dele af samfundet gennem deres liv, der er inspireret af evangeliet.
O, Magnificat' s Jomfru, fyld deres hjerter med taknemmelighed
og begejstring for dette kald og denne sendelse.
Med ydmyghed og gavmildhed var du »Herrens tjenerinde«;
giv os din ubetingede villighed til tjeneste for Gud og for verdens frelse.

Åbn vore hjerter for den store forventning om Guds rige og for forkyndelsen af evangeliet til hele skabningen.
Dit moderhjerte ser altid på de mange farer og onder, der truer med at besejre vor tids mænd og kvinder.
Samtidigt ser dit hjerte også de mange gode initiativer, den store længsel efter værdier,
og den udvikling, der er sket med at frembringe frelsens rige frugter.

O, Jomfru fuld af mod lad din åndelige styrke og tillid til Gud inspirere os,
så vi kan overvinde alle de hindringer,
vi møder under udførelsen af vor sendelse.
Lær os at behandle verdens anliggender med en virkelig kristen ansvarsbevidsthed og et lykkeligt håb om Guds rige og om nye himles og en ny jords komme.
Du, som var sammen med apostlene i bøn i nadversalen og forventede Pinseåndens komme;
bed om, at den på ny bliver udgydt over alle troende, både mænd og kvinder,
så at de stærkere lever op til deres kald og sendelse, som grene,
der er indpodet i det sande vintræ kaldede til at bære megen frugt for verdens liv.

O, Jomfrumoder led og støt os, så vi altid lever som kirkens og din Søns sande sønner og døtre, så vi kan bidrage til at opbygge sandheden og kærlighedens civilisation på jorden efter Guds vilje, til Guds ære. Amen.

September 2020

Gode Fader,
du har skabt denne smukke verden
og betroet den til dine børn.
Hjælp os at have et generøst og åbent hjerte,
som er opmærksom på andres behov
og villig til at fortælle, hvad vi har.
Send din Ånd på de ledere,
der træffer beslutninger om produktion
og forbrug af varer,
så planeternes ressourcer,
som du betror til vores varetægt,
kan deles på en retfærdig og respektfuld måde,
med hensyntagen til alles værdighed.
Fader vor...


August 2020

Herre Jesus,
Du kaldte fiskerne til at være dine disciple,
og du ser med kærlighed på alle dem,
der bor og arbejder til søs.
Rør vores hjerter, så vi kan være lydhøre
overfor vores brødre og søstre og deres familiers behov.
Hjælp os til at være mere opmærksomme på
de udfordringer og farer, de står over for,
og send din Ånd til alle,
der kan byde dem bedre betingelser for
sikkert arbejde og rimelig løn.
Støt og beskyt dem i deres vanskeligheder,
og våg over deres familier,
må de i os finde støtte og hjælp.
Fader vor ...


Bønnen for juli 2020

Gud, vores himmelske Fader,
vi takker dig for den forbilledlige familie,
i hvilken din Søn Jesus blev født og voksede op.
Du ville have Ham til at leve iblandt os,
og du ville have os til at lære,
hvad kærlighed og tjeneste er ved
at betragte Maria og Josefs handlinger og ord.
I disse svære tider, vi lever i,
og i en verden,
der har ændret sig så meget,
beder vi dig velsigne alle familier,
især dem,
der lider mest på grund af pandemiens virkninger.
Lad alle på deres vej finder åbne hjerter,
der er parate til at ledsage dem,
til at hjælpe og pleje dem med kærlighed og vejledning.
Fader vor ...


Den daglige overgivelse

Gud, vor Fader, jeg ofrer dig hele min dag. Jeg ofrer dig mine bønner, tanker, ord, handlinger, glæder og lidelser i forening med Jesus Kristus, din Søn, som stadig ofrer sig til dig i eukaristien til verdens frelse. Måtte Helligånden, som har ledet Jesus, lede og styrke mig i dag, så jeg kan vidne om din kærlighed.
Med Maria, Herrens og Kirkens Moder, beder jeg særligt for de intentioner, som Paven anbefaler til alle troendes forbøn i denne måned ……

 

I dagens løb: Herre, alt for dig, og som du vil.

Om aftenen: Har jeg prøvet på at gøre denne dag til en gave til Gud?

Modtag i denne ånd den hellige kommunion, især 1. fredag i måneden. Eller om søndagen. Bed helst hver dag mindst et led af rosenkransen.


Den nye opofrings bøn

Gode Fader, i begyndelsen af den nye dag er jeg her.
Jeg ved, du altid er med mig.
Jeg beder dig, lægge mit hjerte i din Søn Jesus hjerte,
som i Eukaristien giver sig selv til mig hver dag.
Må din Hellige Ånd gøre mig til sin ven og sin apostel
disponibel til sin mission
for at kunne efterleve Evangeliet i alt hvad jeg gør og siger.
Dagligt vil jeg lægge i dine hænder:
alle mine glæder og håb,
handlinger og sorger,
alt hvad jeg er og ejer,
i fællesskab med brødre og søstre
samlet omkring det Globale Bønsnetværk.

Med Maria, Kirkens Moder,
beder jeg for Kirkens Mission
og for Pavens intentioner i denne måned :