NOVENE TIL JOMFRU MARIA FOR
AT AFVENDE CORONAEPIDEMIEN

Sådan kan denne novene gennemføres:
1. Jeg tænker på, at jeg står i Guds åsyn. Gud er hos mig Jeg laver korsets tegn.
2. Jeg beder bønnen til Jomfru Maria om befrielse fra coronavirus.
3. Efter en tid i stilhed læser jeg dagens meditation.
4. Jeg beder rosenkransen og betragter pågældendes dags mysterier.
5. Jeg slutter med: Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, som nu og i al evighed. Amen.
Husk, at denne vejledning er kun en mulighed blandt andre!

                                         *****

Maria,
vor Frelsers Moder,
gå i forbøn for os hos Gud
og bed ham om at befrie vor verden fra panepidemien.
Du, den nye Eva, lad din kraftfulde forbøn bringe
fuldstændig og varig befrielse fra den virus,
der lammer hele verden og hjemsøger vores familier.
Du, den nye Pagts Ark fjern sygdommens plage.
Trøst, beskyt og helbred de syge,
så Guds større ære kan komme til syne.
Maria, vor Frelsers Moder og vor Moder,
du har altid bønhørt vore fædre under prøvelser,
våg nu over os. Amen

1. dag

Meditation

“Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser!” (Luk 1, 46b – 47). "

I sin Magnificat siger Maria tydeligt, hvem hendes Frelser er: det er Gud selv. I alle vores prøvelser, er det Ham, der er vores Drivkraft, vores Klippe. Han er den, der lindrer smerter.
Lad os følge Marias eksempel, lad os vende vores hjerte til Gud, vælge ham hver dag
som vores eneste og almægtige Frelser.

Lad os beskyttet under Marias udbredte kappe sammen med hende synge taksigelse, da vi allerede nu ved, at vores bøn er bønhørt.

Hil dig, Maria, fuld af nåde!
Herren er med dig!
Velsignet er du iblandt kvinder,
og velsignet er dit livs frugt, Jesus.
Hellige Maria, Guds Moder!
bed for os syndere,
nu og i vor dødstime. Amen.

Hellige Maria. Bed for os!
Hellige Gudsmoder. Bed for os!
Hellige Jomfru over alle jomfruer. Bed for os!
Kristi Moder! Bed for os!
Kirkens Moder. Bed for os!

2. dag

Meditation

”Han har set til sin ringe tjenerinde.
For herefter skal alle slægter prise mig salig,”
(Luk 1,48)

De, der lider, kan nemt komme til at tro, at Gud har forladt dem ...
Maria minder os om, at Gud bekymrer sig for alle, især de mindste, de mest ydmyge,
for dem, der er så små, at de synes at blive glemt af alle. Hun profeterede endda, at historien ville huske hende som et forbillede, og, at hun altid ville blive påberåbt som "Salige Maria."

Historien har ikke glemt hende, vi har ikke glemt hende.
Lad os bede hende om at huske os, når hun beder til sin Gud og vores Gud.

Hil dig, Maria, fuld af nåde! ...

Den guddommelige nådes Moder. Bed for os!
Reneste Moder. Bed for os!
Kyskeste Moder. Bed for os!
Ukrænkede Moder. Bed for os!
Uplettede Moder. Bed for os!

3. dag

Meditation

"Den Mægtige har gjort store ting mod mig. Helligt er hans navn" (Luk 1,49)

Den, der kaldes hellig i Bibelen og af Maria, den eneste hellig, den eneste Herre, ringeagter ikke sine skabninger. Han kan endda gøre undere, opnå, hvad der synes umuligt. Han gjorde det for Maria, og han gør undere i hver generation.

Lad os bede Maria om at styrke vores tro,
så Herrens underværker kan ske i dag,
i vores liv og i verdens historie.

Hil dig, Maria, fuld af nåde! ...

Elskelige Moder. Bed for os!
Vidunderlige Moder. Bed for os!
Det gode råds Moder. Bed for os!
Skaberens Moder. Bed for os!
Frelserens Moder. Bed for os!

4. dag

Meditation

"Hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, varer i slægt efter slægt.” (Luk 1,50)

Frygten for Gud er den holdning, som vi ringe føler for hans storhed.
Gud fjerner ikke frygten fra os, tværtimod, Han lader den gavne vores frelse. Jo mere ydmyge vi er i erkendelsen af vores ringhed og hans storhed, jo mere kan Herren vise os sin barmhjertighed, og frelse os fra vores elendighed.

Lad os trygt fortælle ham alt, hvad vi er bekymrede for.

Hil dig, Maria, fuld af nåde! ...

Viseste Jomfru. Bed for os!
Glorværdige Jomfru. Bed for os!
Prisværdige Jomfru. Bed for os!
Mægtige Jomfru. Bed for os!
Milde Jomfru. Bed for os!
Trofaste Jomfru. Bed for os!

5. dag

Meditation

"Han har øvet vældige gerninger med sin arm, splittet dem,
der er hovmodige i deres hjertes tanker;” (Luk 1,51)

De hovmodige hævder at de kan undvære Gud, frelse sig selv. De tror virkelig, at det er de i stand til at gøre! Ja, mennesket er sandelig i stand til at gøre store ting, og mennesket må gøre alt for at bekæmpe sygdomme. Men vi må ikke glemme, at kun Herren frelser. Han giver os fornuften og det er Ham, som i virkeligheden handler gennem os. Husk! Det er Gud, der fører os fra døden til det evige liv.

Lad os bede Maria om at hjælpe os til
aldrig at glemme vores kald til evig lyksalighed hos Gud.

Hil dig, Maria, fuld af nåde! ...

Retfærdighedens spejl. Bed for os!
Visdommens sæde. Bed for os!
Vor glædes årsag. Bed for os!
Åndens kar. Bed for os!
Ærens kar. Bed for os!

6. dag

Meditation

"Han har styrtet de mægtige fra tronen,
og han har ophøjet de ringe;”
(Luk 1,52)

Når Gud handler, forvirres vores menneskelige logik: de ringe ophøjes, ikke ved deres indsats, men ved Guds nåde; de, der var anset for at være uovervindelige, opdager deres svaghed, og kan derefter henvende sig til Gud, der venter på dem og kalder dem. Det vigtigste er at lade sig bevæge. Vores prøvelser kan tjene dette formål: at vælte vores alt for menneskelige visheder og lade vores tro på Gud vokse, for han ønsker at rejse os alle, som han har oprejst sin Søn efter hans lidelse og død på korset.

Hil dig, Maria, fuld af nåde! ...

Andagtens udvalgte kar. Bed for os!
Mystiske rose. Bed for os!
Davids tårn. Bed for os!
Elfebenstårn. Bed for os!
Gyldne hus. Bed for os!
Pagtens ark. Bed for os!

7. dag

Meditation

"Sultende har han mættet med gode gaver,
og rige har han sendt tomhændet bort." (Luk 1,53)

Kun vores Skaber kan mætte os. At nøjes med jordisk rigdom er at dømme os selv til altid at bruge mere og mere. Men at holde vores hænder åbne og lade Herren selv fylde dem er at byde sig selv mulighed for at blive fyldt for evigt.

Må vores bøn være gavmild og række ud over vores umiddelbare behov:
Lad den være åben for andres behov og for vores behov for at blive fyldt for evigt.

Hil dig, Maria, fuld af nåde! ...

Himlens port. Bed for os!
Morgenstjerne. Bed for os!
De syges helse. Bed for os!
Synderes tilflugt. Bed for os!
De nedbøjedes trøst. Bed for os!
De kristnes hjælp. Bed for os!

8. dag

Meditation

"Han har taget sig af sin tjener Israel
og husker på sin barmhjertighed" (Luk 1,54)

Herrens barmhjertighed varer evigt, den ophører aldrig; Herren glemmer ikke, at han vil løfte os op, det er det, hvad Jesus gjorde, overalt, hvor han færdedes. Også i dag er Guds barmhjertighed kilden til vores tillid til ham.

Lad os, ligesom Maria, åbne vores hjerter for at drikke af kærlighedens og barmhjertighedens kilde, der udspringer fra Guds hjerte.

Hil dig, Maria, fuld af nåde! ...

Englenes Dronning. Bed for os!
Patriarkernes Dronning. Bed for os!
Profeternes Dronning. Bed for os!
Apostlenes Dronning. Bed for os!
Martyrernes Dronning. Bed for os!
Bekendernes Dronning. Bed for os!
Jomfruernes Dronning. Bed for os!
Alle helgens Dronning. Bed for os!

9. dag

Meditation "

(Husker barmhjertighed) som han tilsagde vore fædre –
mod Abraham og hans slægt til evig tid."
(Luk 1,55)

Til evig tid forbliver Guds løfte gyldigt: han lovede at give Abraham og hans efterkommere et land. Dette forjættede land er i himlen, hvor Jesus gik forud for os, og hvor han allerede har budt Maria velkommen.

Lad os bede Maria om at bede for os nu og i vor dødstime.
Lad os bede Jesus om at være med dem, der dør i dag,
og ledsage dem til det evige liv.
Må Maria, Himlens Port sikre vejen til Faderen
for alle Guds børn, og især for dem,
der synes at være længst væk.

Hil dig, Maria, fuld af nåde! ...

Dronning, undfanget uden arvesyndens plet. Bed for os!
Dronning, optaget i Himlen. Bed for os!
Den hellige rosenkransens Dronning. Bed for os!
Familiernes Dronning. Bed for os!
Fredens Dronning. Bed for os!

Oversat fra fransk og bearbejdet af p. Herbert Krawczyk sj.